Färglogo.jpeg.nr1

Partprogram

Valfrågor

På denna sida kan du läsa om Medborgarpartits program i Vänersborgs kommun och frågor inför höstens val

Förslag till Fullmäktige i Vänersborg - Äldreombudsman

 Medborgarpartiet valsedelslogo färg-1

Till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun.

MOTION GÄLLANDE INFÖRANDE AV ÄLDREOMBUDSMAN I VÄNERSBORGS KOMMUN

För att säkerställa hög kvalitet, god vård och omsorg av äldre behövs en fristående kommunal äldreombudsman som bevakar deras intressen.

Medborgarpartiet anser därför, att Vänersborgs kommun bör inrätta en sådan funktion.

Medborgarpartiet vill forma ett samhälle där alla känner trygghet vilket är en grundpelare i livets alla faser.

Även om det finns system för avvikelsehantering och kvalitetsuppföljning, är det tyvärr inte tillräckligt.

En bra äldreomsorg kan alltid bli bättre!

Äldreombudsmannen ska vara en företrädare för de äldre, men också ett stöd för deras anhöriga.

Hen skall ha en stark fristående ställning gentemot personal i kommunen och vara de äldres ombud och stöd. En annan viktig funktion är, att vid behov kunna hänvisa och förmedla kontakter till ansvariga, liksom att dokumentera och följa upp inkomna synpunkter.

Många äldre kan känna en oro för framtiden, hur ska det bli när krafterna avtar? Äldre är på många sätt en svagare grupp, speciellt när man blir beroende av andras bedömning, omvårdnad och service. Är man sjuk, ålderssvag eller av annan anledning behöver vård, hjälp eller annan omsorg av kommunen, då ska man också få det. Vården och omsorgen av äldre måste alltid fungera.

Många äldre känner sig förminskade. Äldreombudsmannen är en röst för dem.

De äldre ska ha någon att prata med i lugn och ro om sin livssituation.

Äldreombudsmannen förstärker de äldres röst och värnar om rättssäkerheten för de äldre.

Äldreombudsmannen bevakar diskriminering av äldre, ålderism och lyfter synpunkter på samhällets framrusande digitalisering, då alla äldre inte har dator.

Det kan finnas en risk för att äldre och deras anhöriga kan känna ett beroendeförhållande gentemot kommunen. Av dessa skäl kan det finnas en tvekan och osäkerhet i kontakten med kommunala företrädare, om man upplever att man inte får den service och omvårdnad man har rätt till eller servicen är utformad på ett sätt som man inte önskar.

Äldreombudsmannens uppgifter kan bl a bestå av;

  • Ge information, lyssna och ge stöd och vägledning.

  • Ta emot och förmedla synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter, inklusive verksamheter som på kommunens uppdrag utförs av entreprenörer.

  • Företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra kommunen i frågor som är väsentliga för äldres välfärd.

  • Avge årlig rapport till kommunfullmäktige.

Äldreombudsmannen bör verka under kommunstyrelseförvaltningen.Beslut att anta denna motion, innebär förbättringar för äldre och anhöriga i vår kommun.

Förslag till beslut 

För att stödja och underlätta för Vänersborgs äldre och deras anhöriga, föreslår vi således fullmäktige besluta, att en obunden äldreombudsman snarast inrättas i Vänersborgs kommun.

 

Vänersborg den 25 april 2018

Morgan Larsson

Ledamot i Vänersborgs kommunfullmäktige

Medborgarpartiet

 

Notering:

Ombudsman= person med uppgift att handlägga ärenden för andras räkning. Kan också betyda lots, vägvisare och liknande mm.

Medborgarpartiet har under arbetet med denna motion varit i kontakt med andra kommuner där funktionen finns. Sammantaget kan man säga, att det är en mycket uppskattad verksamhet.

Partiprogram

Om vi får så många röster att vi når politiskt inflytande i Vänersborg kommer vi att driva bland annat dessa frågor!

Vårt politiska program kommer att kompletteras efter hand.

 ♥ Vi kommer att tillsätta en Äldreombudsman i Vänersborg

Vikommer att sänka åldern på gratis bussresor från 75 år till 65 år.